Python

python版本查询命令

如何查看Python版本?执行命令python -V或python --version即可查询当前使用的Python版本。 查询Python版本命令 执行命令:python -V或python --v...
阅读全文